مجموعه قوانین ثبتی

مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، اختراعات و اکتشفافات، مالکیت های معنوی در این دسته بندی قرار دارند.

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (تنقیح شده)

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 25 تیر 1391 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »