مجموعه قوانین ثبتی

مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، اختراعات و اکتشفافات، مالکیت های معنوی در این دسته بندی قرار دارند.

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

آیین نامه اجرایی

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 57 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

بیشتر بخوانید »

نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت (تنقیح شده)

نظامنامه

نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15 خرداد 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عمل آمده ازسوی رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (تنقیح شده)

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 25 تیر 1391 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سند مالکیت

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 20 آذر 1390 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی

جزئیات اجرای سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 22 تیر 1398 رئیس قوه قضاییه تشریح گردید.

بیشتر بخوانید »

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

متون حقوقی

نحوه اجرای سند رسمی لازم اجرای ثبتی و اعسار از دین موضوع آن در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی

بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

سند مالکیت

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ‌مصوب 27 شهريور ماه 1322 مجلس ناظر به اعتراض دستور اجرای ثبت و عملیات اجرای ثبتی است.

بیشتر بخوانید »

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

سند مالکیت

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور ایجاد سهولت در تنظیم سند رسمی انتقال اموال اعم از منقول غیرمنقول در 1385 تصویب شد.

بیشتر بخوانید »