مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این بخش قرار دارند.

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری

قوانین راهنمایی و رانندگی

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری ناظر به رسیدگی خارج از نوبت دعوای خسارت مانند افت قیمت خودرو است.

بیشتر بخوانید »