خانه » معاضدت حقوقی » فرم‌ها » نمونه اسناد

نمونه اسناد

نمونه اسناد ثبتی در موضوعات مختلف حقوقی و انواع اسناد عادی و رسمی عقود و قراردادهای کاربردی در این بخش قرار می گیرند.

نمونه اقرارنامه زوجه در دریافت حقوق مالی و اسقاط اعمال حق تنصیف دارایی زوج

نمونه اسناد ثبتی

فرم اقرارنامه زوجه در دریافت مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و اسقاط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج به شرح بند «الف» شروط ضن عقد نکاح.

بیشتر بخوانید »