صوتی وکالت و مشاوره

تمامی آموزش‌های صوتی در مسائل و موضوعات وکالت و مشاوره از اساتید حقوق، قضات، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی در این دسته قرار دارند.