صوتی دادرسی مدنی

تمامی آموزش‌های صوتی در مسائل و موضوعات دادرسی مدنی از اساتید حقوق، قضات، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی در این دسته قرار دارند.