بیوگرافی ویدیویی حقوقدانان

بیوگرافی ویدیویی حقوقدانان اعم از اساتید، قضات، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی در این بخش قرار دارد.

اتوبیوگرافی ویدیویی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، استاد حقوق خصوصی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

در فایل ویدیویی دکتر محمد حعفر جعفری لنگرودی ضمن بیان بیوگرافی خود به توصیف عشق پژوهشگر به تعقیب علم و تحقیق می پردازد که خود نیز بعد از بازنشستگی چنین کرد.

ادامه نوشته »