نظریات

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در این بخش قرار دارد.

برای مشاهد که برای فهرست موضوعی نظریات با تنظیم الفبایی روی فهرست موضوعی نظریات مشورتی کلیک کنید.

مفهوم فساد و فحشاء در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد قانونگذار از فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 چیست و آیا جنشن های مختلط را شامل می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

تکلیف دادگاه در ابلاغ و اجرای رأی داوری مغایر قانون، اسناد رسمی و آرای قضایی (نظریه ۵۷۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ابلاغ رأی داور توسط دادگاه، بررسی مغایرت رأی با قانون، اسناد رسمی و آرای قضایی ضروری نیست لکن در اجرای این رأی عدم مغایرت شرط است.

بیشتر بخوانید »

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (نظریات ۱۳۵۷، ۹۰۰، ۶۰۴ و ۵۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحقق للغیر شدن کل یا بعض مبیع برای جبران خسارات وارده به مشتری با لحاظ رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی

بیشتر بخوانید »

ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه ۶۴۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ساختمان در حال ساخت تکمیل نشده با لحاظ بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی تلقی نشده و جزء مستثنیات دین نیست.

بیشتر بخوانید »

دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، به جهت آن که دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب می شود، قابل استماع است.

بیشتر بخوانید »

تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از جهت داخل یا خارج مهلت بودن مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است.

بیشتر بخوانید »

حق طرفین در فتوکپی از اوراق پرونده

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حق طرفین دعوی در اخذ کپی از اوراق پرونده دعاوی حقوقی و کیفری با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و رویه قضایی چگونه است.

بیشتر بخوانید »

تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه موجب رد دادرس نیست (نظریه مشورتی ۲۷۶۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه به موجب نظریه مشورتی شماره 2768 اداره کل حقوقی قوه قضاییه از جهات رد دادرس دادگاه کیفری نیست.

بیشتر بخوانید »

حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه مشورتی ۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با فوت شاکی حق تعقیب مجدد متهم با لحاظ تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و ماده 106 این قانون قابل توارث به ورثه است.

بیشتر بخوانید »