نظریات مشورتی در جرم قتل

نطریات مشورتی اداره حقوقی در موضوعات و مسایل قتل عمدی و غیر عمدی، شبه عمدی و خطای محض در این بخش قرار دارند.

اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه ۸۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که گاهی عملاً جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه میسر نیست و این امر ممکن است موجب تفویت و تضییع حق مدعی قتل عمد گردد، در قانون هم الزامی برای اجرای قسامه در جلسه واحد وجود نداشته، در نتیجه اجرای قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد برگزارشود.

ادامه نوشته »

شرایط پذیرش سوگند صغیر در اثبات قتل عمدی مستوجب قصاص با قسامه (نظریه ۸۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه قتل عمدی واقع گردد و اثبات آن از موارد لوث تشخص داده شود و از میان عده پنجاه نفر از قسم خورندگان، تعدادی از آنان در زمان قتل صغیر و دارای 8 یا 10 سال سن بوده که در زمان قسامه کبیر شده باشند، با جمع شرایطی می تواند با قسامه آنان حکم به قصاص قاتل صادر کرد.

ادامه نوشته »