نظریات مشورتی در مشروبات الکلی

نطریات مشورتی اداره حقوقی در مسایل و موضوعات مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن در این بخش قرار دارند.

اثر جهل مالک وسیله نقلیه حمل مشروبات الکلی در استرداد خودرو (نظریه ۸۲۵۹)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه راننده خودرو بدون علم و اطلاع مالک مبادرت به حمل مشروبات الکلی نماید، آیا با اثبات این موارد خودرو به وی مسترد می شود یا به نفع دولت ضبط می گردد؟

بیشتر بخوانید »