نشست‌های قضایی اجرای احکام مدنی

کلیه نظریات مشورتی اداره حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی در این دسته بندی قرار دارد

در صورت فروش ملک غیر با دستور غیرقانونی قاضی، در فرض تقصیر، قاضی و الا دولت ضامن است

نشست قضايی قضات دادگستری

چنانچه با دستور غیرقانونی قاضی، ملک ثالث به عنوان ملک محکوم علیه فروخته شود، مسئولیت قاضی و دولت در این خصوص چیست و چگونه تعیین می شود؟

ادامه نوشته »