نظریات

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در این بخش قرار دارد.

برای مشاهد که برای فهرست موضوعی نظریات با تنظیم الفبایی روی فهرست موضوعی نظریات مشورتی کلیک کنید.

شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی ۱۱۸۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شهادت کذب جرم مطلق است و بر اساس تفسیری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1189 از ماده 650 دارد شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود.

بیشتر بخوانید »

اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط اعتبار اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم در نظریه مشورتی 1253 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صورت مشروط بیان گردید.

بیشتر بخوانید »

اسقاط حق عزل وکیل مع الواسطه در وکالت بلاعزل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم آیا وی حق با حق عزل وکیل مع الواسطه و مستقیم را دارد در نظریه مشورتی 1253 اداره حقوقی پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید »

بی اعتباری سود و جریمه بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی (نظریه مشورتی ۱۰۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سود و جریمه بانکی قراردادهای تسهیلات بانک با مشتریان که مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

بیشتر بخوانید »

دایره شمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظریه مشورتی ۷۶۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است ولی آیا شامل پرونده های تسویه شده نیز می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه مشورتی ۱۱۶۷۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعتراض به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل شورای حل اختلاف با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیفی ایجاد نمی کند.

بیشتر بخوانید »

اعتراض به قرار تأمین دلیل یا رد آن (نظریه مشورتی ۲۹۶)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تصمیم شورای حل اختلاف ذر قبول درخواست تأمین دلیل یا رد درخواست تأمین دلیل ماهیت قرار نداشته در نتیجه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید »

جرایم مأمورین مبارزه با مواد مخدر (نظریه مشورتی ۱۰۶۶)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عناصر قانونی گزارش خلاف واقع مأمور، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، استخلاص متهم متواری، متهم دستگیرشده و اخفاء ادله جرم در مواد مخدر

بیشتر بخوانید »

انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه مشورتی ۳۶۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت عدم امکان استفاده از مازاد عین مرهونه، برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی ممکن است.

بیشتر بخوانید »