نظریات در حقوق خانواده

نطریات مشورتی اداره حقوقی در موضوعات و مسایل حقوق خانواده در این بخش قرار دارند.

موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه ۱۱۷۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره خانواده در قالب درخواست و در دادگاه با دادخواست ولو با درج نام زوجین در ستون خواهان صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید »

اهدای جداگانه تخمک یا اسپرم به زوجین نابارور نیازمند حکم دادگاه خانواده نیست (نظریه مشورتی شماره ۲۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

جنین انسان

قضاوت آنلاین: مطابق قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن، دریافت جنین اهدایی نیازمند حکم دادگاه است اما اهدای جداگانه تخمک یا اسپرم خیر.

بیشتر بخوانید »

دعوای مطالبه اجرت المثل زوجه از زوج خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: در بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف اشاره ای به دعوی اجرت المثل زوجه نشده است،بر این اساس، آیا رسیدگی به این دعوی تابع نصاب شورای حل اختلاف است؟

بیشتر بخوانید »

اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: در جرم ترک انفاق، اگر زوج در مقام دفاع مدعی عدم تمکین زوجه از خود شود، آیا چون تمکین امر حقوقی است، نیاز است تا قضای قرار اناطه کیفری صادر نماید؟

بیشتر بخوانید »

مرخصی زایمان مادر فرزند حاصل از رحم اجاره ای

نه ماه مرخصی زایمان

قضاوت آنلاین: آیا مادری که تخمک وی در رحم اجاره‌ای قرارداده شده و صاحب فرزند شود، می‌تواند به موجب قوانین موجود از مرخصی زایمان و مزایای آن بهره‌مند شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

طرح دعوی اعسار و تقسیط زوج در هنگام تقدیم دادخواست طلاق

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، زوج می تواند ضمن دعوای طلاق خود یا زوجه در دادگاه خانواده، دعوای اعسار یا تقسیط نیز مطرح نماید.

بیشتر بخوانید »