نظریات مشورتی در امور پولی و بانکی

مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، کل حقوقی قوه قضاییه و غیره در امور پولی و بانکی در این بخش قرار دارد.

بی اعتباری سود و جریمه بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی (نظریه مشورتی 109)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سود و جریمه بانکی قراردادهای تسهیلات بانک با مشتریان که مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

بیشتر بخوانید »