تازه های سایت
خانه » نشست ها » نشست‌های حقوق مدنی

نشست‌های حقوق مدنی

نشست های قضایی قضات کشور پیرامون موضوعات و مسائل مدنی در این دسته قرار دارند.

فسخ معامله اول به علت خیار غبن خللی به اعتبار معاملات بعدی وارد نمی سازد

نشست قضايی قضات دادگستری

هرگاه مالک سند ثبتی معامله خود با خریدار را به علت خیار عبن فسخ نماید، این امر چه اثری بر روی معاملات بعدی صورت گرفته دارد و حکم مبیع چیست؟

بیشتر بخوانید »

مطالبه قیمت پارکینگ به علت عدم تحویل آن با آپارتمان

نشست قضايی قضات دادگستری

در صورتی که واحد آپارتمانی با پارکینگ فروخته شده ولی در هنگام تحویل مشخص شود که آپارتمان فاقد پارکینگ است، آیا می توان ثمن پارکینگ را محاسبه و اخذ کرد؟

بیشتر بخوانید »

خیار تخلف از شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا با توجه به ماده 444 قانون مدنی خیار تخلف شرط فوری است و پس از علم به آن باید اعمال شود یا این که فوریت در آن شرط نیست ولی باید در مدت متعارف اعمال شود؟

بیشتر بخوانید »