سیاست

مطالب خواندنی سیاسی در این دسته قرار دارند.

تئوری توطئه باوری، آثار و مقابله با آن

سیمون کی

در گفتگو با سایمون کی به تعریف توطئه، عناصر نظریه توطئه باوری و نقش دولت ها در آن و راه های مقابله با آن در شرایط کرونایی بیان گردیده است

بیشتر بخوانید »