تازه های سایت

حقوق جزای عمومی

این انجمن خالی است.

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • تازگی
  • کلیات
   تعاریف، قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مکان، قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • جرائم
   شروع به جرم، شرکت در جرم، معاونت در جرم، سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، تعدد جرم، تکرار جرم
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • مسئولیت کیفری
   شرایط و موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری در قانون جرائم رایانه‌ای
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • مجازات ها
   مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی، نحوه تعیین و اعمال مجازات ها، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، سقوط مجازات (عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه متهم، اعمال قاعده درا) مطابق قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات‌ها برابر قانون جرائم رایانه‌ای
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع