تازه های سایت

امور حسبی

این انجمن خالی است.

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • تازگی
  • کلیات
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • قیمومت
   صلاحیت دادگا قیمومت، تعیین قیم، اختیارات و مستولیت قیم، عزل قیم، حجر
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • امین
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • ترکه متوفی
   صلاحیت دادگاه، مهر  و موم ترکه، رفع مهر و موم، تحریر ترکه، دیون متوفی، وصیت، تقسیم  ترکه، ترکه متوفای بلاوارث، ترکه اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع