پاسخ به: مصادیق خارج از اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در امور حقوقی

#37339
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  اشتباه خواهان در درج نام خوانده در دادخواست از مصادیق اصلاح رأی نیست

  نشست قضایی ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ قضات شهر امیدیه در استان خوزستان

  کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۳۵

  موضوع: اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی

  پرسش: اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شـورا نیز بر این مبنا رأی صادر کند، آیا ضرورتی به اصدار رأی اصلاحی است؟

  نظر اکثریت

  «سهو قلم» مقرر در ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامـل اشـتباه دادگاه باشد، به عبارت دیگر اشـتباه متوجـه محکمـه باشـد در ایـن صـورت دادگـاه بایـد رأی اصلاحی صادر کند ولی اگر خود طرف دعوا مرتکب اشـتباه شـده باشـد دیگـر مبنـایی بـرای صدور رأی اصلاحی نیست هرچند ممکن است این اشتباه در حـد افـزودن و یـا کاسـتن یـک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و هرچند ممکن است به لحاظ همین یـک حـرف حکمی که پس از چند سال صادر شده اسـت دیگـر بـه مرحلـه اجـرا در نیایـد (یعنـی واحـد اجرا کننده عنوان کند که مشخصات سجلی محکوم علیه با رأی صادره مطابقت ندارد).

  نظر اقلیت

  گرچه مقنن به صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احـراز هویـت اصـحاب دعـوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسـات رسـیدگی قایـل نشـده است (مثل تکلیفی که برای سر دفتران اسناد رسمی قایل شده) اما تـدقیق در مباحـث مختلـف قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احـراز ذی نفـع بـودن یـا نبودن و یا اطمینان از اینکه اشخاص علیه یکدیگر طرح دعـوای واهـی نکـرده و یـا رأیـی کـه صادر می شود در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است بایـد هویـت آنهـا را بشناسد که این از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.

  نظر هیئت عالی

  اگر خواهان نام و شـهرت خوانـده را در دادخواسـت اشتباه نوشته باشد، خودش مسؤول این اشتباه است زیرا در ماده 51 قـانون آیـین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکم له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کنـد، مـوردی بـرای اصلاح دادنامه نیست زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به «سهو قلم» قاضی دادگـاه اسـت و اجازه ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتباه کـرده، داده نشده است و خواهان می تواند علیه خوانده واقعی دعوا جدیدی طرح کند./ سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی