پاسخ به: تعیین بهای خواسته اجرت المثل ایام نگهداری از بیمار

#42118
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  پاسخ های ارائه شده در انجمن حقوقی قضاوت آنلاین در حدود اطلاعاتی است که شخص سئوال کننده در اختیار ما قرار می دهد.

  در سئوال اولیه شما، اشاره ای به توافق شفاهی شخص نگهدارنده با متوفی و برادر وی نشده بود، مع الوصف، پاسخ را در دو فرض بیان نمودم که فرض اول ناظر به وجود قرارداد است که می تواند از نوع شفاهی یا کتبی باشد که مسلما نافی استناد به ماده 336 قانون مدنی نیست و اصل عدم تبرع نیست.

  فرض تبرعی بودن عمل در شق دوم پاسخ قبلی است که هیچ قراردادی میان افراد ذکرشده وجود نداشته باشد.

  بنابراین، اگر قرارداد شفاهی به نحوی که در توضیح اخیر شما بیان شد، وجود داشته و قابل اثبات نیز باشد، خواهان می تواند با استناد به این قرارداد مطالبه هزینه های انجام شده جهت متوفی را نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی