پاسخ به: شرایط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی چیست؟

#42974
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با مشخص شدن نحوه پرداختی های کارکنان انتقالی، حقوق مستمر و غیرمستمر آنها بر عهده دستگاه مقصد بوده و عیدی آنها نیز به روال معمول و بر اساس مصوبه هیات وزیران پرداخت خواهد شد.

  در اجرای قانون بودجه سال 1398، سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و جابه جایی اعتبارات مربوطه در لایحه بودجه سال آینده را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هیچ گونه ابلاغی برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام نخواهد شد.

  دستگاه های اجرایی مقصد پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی هستند.

  در رابطه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نیز شرایط این گونه است که در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدا مکلف است حقوق و مزایای مستمر آنها را طبق احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال پرداخت کند.

  پرداخت مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از تاریخ انتقال بر عهده دستگاه اجرایی مقصد است. البته در این رابطه یک تبصره وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به دستگاه اجرایی مبدا اطلاع دهد.

  در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی دستگاه اجرایی مقصد مکلف است حقوق و مزایای مستمر، عیدی و سایر مزایای غیرمستمر را طبق قرارداد منعقده از زمان انتقال تا پایان سال جاری پرداخت کند.

  در مورد تامین اعتبار نیز، مابه التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا و همچنین مابه التفاوت سایر پرداخت های پرسنلی در دستگاه اجرایی مبدا و مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی پیش بینی خواهد شد.

  حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی طبق آخرین حکم کارگزینی دستگاه اجرایی مبدا و سایر پرداختی های پرسنلی آنها به میزان پیش بینی شده در اعتبار مصوب سال جاری دستگاه اجرایی مبدا ملاک بررسی جابجایی اعتبارات درخواستی خواهد بود.

  مبلغ عیدی کارکنان انتقالی هم به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مصوب هیات وزیران پرداخت می شود./رفاهی قضات تیر 1398

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی