پاسخ به: حکم عدم پرداخت دیه در مهلت قانونی

#44197
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  نظر به این که نوع جرم ارتکابی شما عمدی بوده، مهلت پرداخت دیه آن برابر بند الف ماده 488 قانون مجازات اسلامی یکسال از زمان وقوع جرم است که به علت فرارسیدن زمان پرداخت دیه و عدم اقدام شما نسبت به آن، حکم جلب تان صادر گردید.

  با وصف فوق، اگر توان پرداخت دیه را ندارید، می توانید با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد 3، 6، 8 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در خارج از مهلت 30 روزه انقضای مهلت پرداخت دیه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط از پرداخت آن به دادگاه صادر کننده حکم نخستین اقدام نمایید.

  در صورتی که حکم جلب صادره منجر به حبس شما شود، با وصف تقدیم دادخواست فوق آزاد نخواهید شد، مگر این که به موجب تبصره یک ماده 3 قانون مزبور، محکومٌ‌له با آزادی شما بدون اخذ تأمین موافق باشد یا به تشخیص دادگاه شما با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به آزاد باشید که در این صورت، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس شما خودداری خواهد کرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی