پاسخ به: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قبل از انجام تعهدات فرعی

#45555
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام
  شرط مذکور در قرارداد، شرط فعل مادی مثبت است که جزء شروط صحیح محسوب و بر دو نوع مثبت و منفی است.
  در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط، مشروط له مطابق ماده 237 قانون مدنی حق مراجعه به مرجع قضایی و صدور حکم الزام مشروط علیه به ایفاء شرط را دارد.

  چنانچه با وصف فوق، اجبار قانونی مفید فایده نشود، باید بین دو شرط مادی مثبت به کیفیت زیر قایل به تفکیک شد:

  الف- فعل مادی قائم به شخص مشروط علیه بوده و شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد که، در این صورت مشروط له می تواند برای جبران ضرر و خسارات حاصل از عدم انجام شرط، با استناد به ماده 239 ق.م. معامله اصلی را فسخ کند.

  ب- فعل مادی قائم به شخص مشروط علیه نبوده و دیگری نیز بتواند انجام دهد که، در این فرض مرجع قضایی با استناد به ماده 238 ق.م. حکم به انجام عمل توسط متخصص مربوطه را با هزینه محکوم علیه (مشروط علیه) صادر و دستور می دهد تا هزینه های لازم برای انجام عمل را محاسبه و قبل از انجام عمل و با بعد از آن از ملتزم اخذ شود.

  بنابه مراتب، از آنجایی که قرارداد موضوع سئوال عبارت است از فروش یک باب خانه در مقابل یک میلیارد تومان وجوه نقد و تعمیر اتومبیل فروشنده توسط خریدار؛ در نتیجه باید خریدار پس از ایفاء شرط نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید تا امکان استفاده فروشنده از ضمانت اجرای نقض شرط میسر باشد.

  مع الوصف، طرح دعوای الزام به انجام تنظیم سند رسمی قبل از عمل به شرط از سوی خریدار مواجهه با مشکلی نیست لکن، فروشنده نیز حق دارد صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال را موکول به اجرای شرط از سوی خریدار کند که، در این صورت دادگاه مبادرت به صدور حکم به محکومیت فروشنده به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مقابل تعمیر اتومبیل خریدار می نماید و تا زمانی که اتومبیل تعمیر نشود، انتقال رسمی نیز صورت نخواهد گرفت، هر چند برخی قضات اجابت خواسته فروشنده را موکول به طرح دعوای متقابل الزام خریدار به ایفاء شرط می دانند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی