پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی