پاسخ به: گزارش احتمال وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماری در کارگاه

#52824
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  اول ایمنی بعد کار

  هرگاه کارگر یا کارگرانی مشاهده کند که کارفرما یا مسئول واحد، محیط غیر ایمنی را برای کار فراهم نمودند مانند این که وسیله یا دستگاه غیر استانداری را در کارگاه به کار گرفته ولی در عین حال از آنان می خواهند که در آن شرایط و با آن دستگاه کار کند، در حالی که احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار برای کارگران وجود دارد، بدواً کارگر یا کارگران باید موضوع را به کارفرما یا مسئول کارگاه اعلام کند و از وی درخواست حل مشکل نماید.

  در صورتی که کارفرما و یا مسئول کارگاه از پذیرش دخواست خودداری نمایند، کارگران می تواند در اجرای ماده 94 قانون کار موضوع را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند تا در گزارش دفتری که به همین منظور تهیه شده، ثبت شود.

  بعد از اقدام فوق، کمیته ار کارفرما یا مسئول واحد درخواست می کند موضوع را بررسی تا اگر وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند، در اسرع وقت موضوع را به همراه دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید.

  اداره کار و امور اجتماعی مذکور نیز موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی