پاسخ به: میزان اعتبار نظریه پزشک قانونی در تعارض با شهادت شهود

#62538
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن

    با سلام

    نظریه پزشکی قانون از اقسام نظریه کارشناسی است که ارزش و اعتبار آن در ماده 166 قانون آیین داردسی کیفری بیان شد و درصورتی اعتبار دارد که مغایر اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نباشد.

    بنابراین در صورتی که دلایل مغایر آن اعم از شهادت شهود و غیره وجود داشته باشد، مقام قضایی مکلف است به آن ها توجه کرده و پس از رسیدگی به این ادله اعتبار و ارزش نظریه پزشکی قانونی را تعیین کند.