پاسخ به: خودداری مالک از پرداخت هزینه ساخت آپارتمان

#67263
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن

    با سلام

    تشکر از این که تجربه ارزشمند خود را با دیگر بازدکنندگان همرسانی نمودید.

    در مواردی که نسبت به موضوعی نص قانونی وجود نداشته باشد، تا زمان صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف رویه قضایی میان قضات امری اجتناب ناپذیر است که متأسفانه بعضاً ممکن است منجر به تضییع حقوقی یکی از طرفین پرونده ها منجر بود.

    هرچند اعضای شورای های حل اختلاف اشخاص غیرحقوقدان می باشند ولی عضو قضایی آن که تمامی آراء به امضای ایشان می باشد، از قضات دادگستری است.