پاسخ به: آثار انتقال عین مستأجره به غیر توسط مستأجر

#69828
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  در سئوال مشخص نیست که زمان انعقاد عقد اجاره «الف» با «ب» و نیز «ب» با «ج» چه زمان و برای چه مدتی است و نوع خسارت وارد شده چه می باشد.

  بنابراین، پاسخ سئوالات شما بر مبنای اصول کلی حاکم بر عقد اجاره مسکونی بیان می شود.

  اول- نظر به این که، به حکم ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد و با عنایت به این که، براساس ماده 220 قانون مدنی، هر چند الزامات عرفی نیز موجد تعهد برای طرفین عقد است ولی مشروط به آن که در قانون و قرارداد به آن امر تصریح نشده باشد.

  بنابراین، از آنجایی که در مورد حق انتقال عین مستأجر به غیر در قانون مدنی تصریح شده است، دیگر حکم عرف مجری نخواهدبود و در نتیجه آقای «ب» حق اجاره دادن خانه را به آقای «ج» داشته است.

  دوم- در صورتی که در زمان عقد اجاره شخص «ج» به عین مستأجره خساراتی وارد شده باشد، مؤجر باید دعوی مطالبه خسارات را علیه همین شخص اقامه نماید، چرا که رابطه علیت میان فعل این شخص و ورود ضرر وجود دارد و وی عامل ورود زیان شناخته می شود.

  بدیهی است، در صورت طرح دعوای فوق علیه شخص «ب» به حهت عدم وجود رابطه علیت فوق و انتساب ورود خسارت به ایشان، قرار عدم توجه دعوی صادر خواهدشد.

  سوم- دعوای مطالبه خسارت وارده به عین مستأجره، از مصادیق دعاوی مالی و در زمره دعاوی مربوطه به اموال غیرمنقول بوده که باید به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ رای وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ میزان خسارت وارده، حسب مورد در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی