پاسخ به: حکم به پرداخت مهریه قبل از اثبات اعسار زوجه

#69833
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  1. با فرض این که رسیدگی دادگاه خانواده به دعوای مطالبه مهریه با لحاظ بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه صادره در تقدم مراجعه زوجه برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باشد؛ با عنایت به ماده ۵ قانون حمایت خانواده و همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن، رسیدگی دادگاه به دعوای اصلی بدون صدور حکم اعسار، مطابق قانون محسوب و فاقد اشکال است.

  2. در صورتی که رسیدگی غیابی دادگاه مسبوق به ابلاغ قانونی احضاریه و لحاظ ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی باشد نیز، صحیح است.

  3. رسیدگی دادگاه به دعوای اعسار زوج از هزینه دادرسی مرحله واخواهی در وقت رسیدگی به جای فوق العاده، مغایر ماده 5 آیین نامه قانون حمایت خانواده بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی