پاسخ به: صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

#75565
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  1- با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و میزان خسارت مورد مطالبه شریک تان، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.

  2- هرچند با توجه به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزیابی ادله اثباتی طرفین و میزان اعتبار بخشی به آن به عهده مرجع رسیدگی کننده است لکن با توجه به ماده 18 قانون شورای فوق، در زمانی که شهادت شهود مستند به استشهادیه محلی باشد و این شهادت تنها دلیل اثبات موضوع دعوی باشد، باید شهود احضار تا با قید اتیان سوگند، شهادت آنان با تعیین منشاء آن اخذ گردد و این امر مختص دادگاه نبوده بلکه شورای حل اختلاف نیز مکلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در این خصوص است که متأسفانه چنین امری در پرونده شما صورت نگرفت.

  با توجه به مواد 232 و 242 قانون آیین دادرسی مدنی احضار گواهی هم به تشخیص دادگاه و هم به درخواست یکی از اصحاب دعوی صورت می گیرد.

  مواد 232، 235 الی 240، 243 الی 247 قانون مزبور تأکید بر کیفیت اقدام دادگاه در بعد از حضور گواهان دارد که تماما مؤید ضرورت دعوت گواهان به جلسه دادرسی است.

  علاوه بر موارد فوق، اعمال حق طرفین دعوی در جرح شهود به شرح ماده 234 قانون آیین دادرسی مزبور هم ایجاب می کند که گواهان دعوت به دادرسی شوند.

  بنابراین، عدم اقدام به شرح فوق، نقص مقررات فوق و تخلف انتظامی محسوب می شود.

  3- از آنجایی که مرحله تجدیدنظر از حکم طی گردید، در شرایط فعلی تنها در صورت فراهم بودن یکی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی یا اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توانید اقدام نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی