پاسخ به: مسئول ضرر و زیان تخریب ملک مشاع

#75566
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با سلام

  1- ضرر و زیان ناشی از جرم از محکوم علیه حکم کیفری با تقدیم دادخواست در همان دعوای کیفری و نیز بعد از آن در دعوای حقوقی قابل وصول است.

  2- دعوای مطالبه عین، بهای اموال تخریب شده و یا خسارت وارده از مباشر جرم که رابطه علیت میان فعل وی و زیان وارده برقرار است، قابل وصول می باشد و صرف قابل شناسایی نبودن این شخص، موجب انتقاء مسئولیت وی نیست مگر این که این شخص جاهل به موضوع بوده که در این صورت از آمر می توان مطالبه نمود.

  3- با توجه به این که احراز سمت شاکی در جرم تخریب مستلزم احراز مالکیت وی است، بنابراین حکم دادگاه می تواند مفید مالکیت شما نسبت به اموال موضوع تخریب باشد.

  4- نظر به این که در دعوای کیفری تقویم ریالی خسارات اموال تخریبی صورت نگرفت، این امر با تعیین کارشناس در جریان دادرسی پرونده حقوقی صورت می گیرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی