پاسخ به: مجازات قدرت نمایی با چاقو با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

#79680
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با سلام

  با توجه به این که در متن سئوال به مستندات قانونی حکم دادگاه و میزان جزای نقدی تعیین شده اشاره ای نشده، با فرض وقوع دو جرم توهین و تهدید با چاقو و بر مبنای پیش فرض های معمول به سوال شما پاسخ داده می شود. بدیهی است، در صورت رفع نقص، پاسخ متناسب با آن نیز ارائه خواهد شد.

  1- جرم توهین و فحاشی ساده به افراد مطابق «ماده ۶۰۸ (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعزیرات» موضوع «بند ج ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» دارای مجازات «جزای نقدی درجه شش به میزان بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال» است.

  2- جرم قدرت نمایی و تهدید با چاقو حسب «ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات» مستوجب مجازات «حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق» است. با توجه به واو عطف، باید هر دو مجازات توأمان موضوع حکم دادگاه قرار گیرد.

  3- مطابق رویه قضایی غالب، اگر تهدید از طریق قدرت نمایی با چاقو بطور همزمان و تؤأمان صورت گیرد، به عنوان عمل واحد مشمول «ماده 617 قانون فوق» خواهد بود.

  4- دادگاه مخیر است در صورت وجود جهات متعدد تخفیف مجازات متهم، مجازات حبس تعزیری درجه شش را به استناد «بند ب ماده 37 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی» موضوع «ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» یک تا دو درجه تقبل دهد یا به مجازات جزای نقدی متناسب با درجه شش تبدیل نماید.

  5- نحوه تعیین و اجرای مجازات نسبت به متهمی که مرتکب دو جرم مختلف شده باشد، حسب «بند ب ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی» موضوع «ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

  6- مطابق «بند خ ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی» موضوع «ماده 12 قانون کاهش مجازات جبس تعزیری»، تعدد جرم مانع اعمال تخفیف مجازات نیست.

  به نظر می رسد که اقدام دادگاه در راستای مقررات فوق صورت گرفته باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی