پاسخ به: مالک ملک از نظر دولت کیست؟

#81763
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  در بند «الف» ثبت نموده یا درخواست ثبت نمود؟

  در بند «هـ» مقصود از فرد فوت شده، کدام یک از متقاضی ثبت و واخواه می باشند؟

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی