پاسخ به: نشت رطوبت طبقه بالایی به طبقه پایانی آپارتمان

#87667
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  پیشنهاد می شود به کیفیت زیر اقدام نمایید:

  بدواً درخواست (در عمل دادخواست) «تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس برای تعیین منشاء بروز خسارت و تقویم هزینه تعمیر و رفع عیب» را تقدیم شورای حل اختلاف محل وقوع ملک کنید تا عضو مجری قرار به محل مراجعه و از آن معاینه به عمل آورده و شرایط موجود را صورتجلسه نماید. همچنین کارشناس منتخب با مراجعه به محل و مشاهده مشاعات و ملک طبقه فوقانی و نیز ملک شما اعلام نماید که منشاء بروز خسارت چیست و تا چه حد مربوط به مشاعات ساختمان و واحد طبقه چهارم بوده و برای رفع عیب چه مبالغی هزینه به تاریخ روز کارشناسی نیاز است و سهم هر یک از مالکین بابت بخش مشاعی و مالک طبقه چهارم چه مبلغ است.

  در صورتی که نتیجه به کیفیتی که در سئوال بیان نمودید باشد، با استناد به صورتجلسه معاینه محل و نظریه کارشناسی دعاوی زیر را مطرح کنید:

  1- الزام کلیه مالکین به رفع منشاء ورود نم و رطوبت از بخش مشاعی ساختمان و واحد طبقه چهار به واحد شما

  2- مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود بر مبنای نظریه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ صدور حکم تا زمان پرداخت

  3- مطالبه هزینه های انجام شده در پرونده تأمین دلیل از جمله هزینه کارشناسی صورت گرفته

  4- خسارات دادرسی پرونده حاضر

  در متن دادخواست توضیح دهید که مالک طبقه چهارم هم از جهت این که یکی از مالکین مشاعی ساختمان بوده و هم از جهت این که مالک طبقه چهارم می باشد، طرف دعوی قرار گرفته است تا در زمان صدور حکم از هر دو سمت محکوم شود.

  دعوای را با توجه به مبلغ ریالی خسارت، بر حسب مورد در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی محل طرح کنید.

  در ارتباط با مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود، این حق برای شما وجود دارد که به جای مطالبه این مبالغ، درخواست الزام آنان به تعمیر واحد خود را بخواهید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی