پاسخ به: حق انتقال مورد اجاره به غیر و تغییر شغل مستأجر

#88163
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  پاسخ سئوالات شما به ترتیب عبارتند از:

  1- حکم آن در «ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 شمسی» و همچنین «مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی آن» بیان شده است.

  2- در خصوص حدود اختیار مستأجر در تغییر شغل با فرض عدم تصریح به نوع شغل مستأجر در قرارداد اجاره، رویه قضایی یکسان نیست.

  عده ای نظر دارند چنانچه با لحاظ شرایط بیان شده در بند 1 فوق بتوان آزادی عمل کامل مستأجر در نوع شغل را استنباط نمود، وی حق تغییر هر شغلی را دارد. برخی نظر دارند که مستأجر حق تغییر مکرر هر شغلی را دارد. دیدگاه سوم آن است که مستأجر تنها حق تغییر شغل به شغلی که عرفاً مشابه شغل زمان تنظیم قرارداد باشد را دارد.

  3-  پاسخ مثبت است.

  4- اجازه به نسبت سهم الارث متعلق به تمام ورثه ها است. در صورتی که یکی از ورثه به وکالت از دیگر وراث مبادرت به دریافت اجاره بها نماید منع قانونی ندارد والا تنها می توان به میزان سهم الارث وی از مال الاجاره را به ایشان پرداخت نمود و مابقی باید به سایر وارث پرداخت شود.

  5-  از تاریخ انقضای مدت قرارداد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی