پاسخ به: شکایت فروش مال غیر با اسناد امانی

#90030
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  1- با توجه به اقرار شما در انتقال کارخانه موضوع قولنامه فرد دیگر به همسرتان، در صورت وجود شرایط قانونی، وقوع جرم انتقال مال غیر محتمل است.

  2- مفهوم معامله صوری در قانون مدنی با آنچه مقصود شما از آن می باشد، کاملاً متفاوت است و مفهوم اخیر خللی به اعتبار معامله وارد نمی سازد.

  3- در ارتباط با ملک موضوع وکالت، باید وکالت نامه، حدود اختیار وکیل و این که غبطه و مصلحت موکل رعایت شده یا خیر، بررسی و متعاقب آن اعلام نظر شود.

  4- در صورتی از که مقصود از توافق شفاهی با خریدار کارخانه، عقد معاوضه بوده باشد، در صورت اثبات، معتبر خواهد بود.

  5- به نظر می رسد مادر شما در ابتداء با اجرای وکالت موافق بوده لکن متعاقباً مبادرت به تنظیم قولنامه با خواهرتان نموده که مقدم بودن آن در مرجع قضایی ثابت نشده است و در این صورت، وجود این قولنامه مؤید اقدام شما بر اساس وکالتی بوده که موکل پیش از آن موضوع وکالت را انجام داده، در نتیجه ظاهر امر چنین است که شما با علم به این موضوع، مبادرت به معامله ملک غیر نمودید. بنابراین، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، قولنامه مزبور معتبر فرض شده و معامله غیر مالک نسبت به این ملک، معامله مال غیر محسوب می شود.

  بنابه مراتب، محکومیت شما با جمع شرایط قانونی دیگر مقرون به صحت خواهد بود.

  6- در حدود توضیحات بیان شده در سئوال، خریدار کارخانه مرتکب جرمی نشده تا قابل تعقیب باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی