پاسخ به: وضعیت حقوقی سفته بدون تاریخ و نام گیرنده

#91839
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن

    سلام

    با توجه به حکم ماده 308 قانون تجارت و رویه قضایی حاکم، سفته ای که فاقد شرایط ذکر شده در سئوال باشد، از مزایای سند تجاری برخودار نخواهد بود. بر این اساس، انتقال صورت گرفته تحت شرایطی می تواند نوعی وکالت در وصول محسوب شود.

    با لحاظ ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 280 و 281 این قانون، واخواست سفته الزامی است لکن با توجه به تأیید رأی شهبه 4 دادگاه شهرستان تهران در رأی وحدت رویه شماره 38114 مورخ 1341/8/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرایی برای آن در قانون تجارت تعیین نشده است.