پاسخ به: تنبیه دانش آموزان برای موی بلند سر

#93938
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، توهین کلامی به عنوان یکی از مصادیق شایع توهین در جامعه ذکر شده است نه تنها طریق آن. بنابراین از مصادیق دیگر این ماده «توهین عملی یا فعلی» می باشد.

  بنابه مراتب، به نظر می رسد، اعلام نظر مسئولین مدرسه در توجیه عمل نادرست شان صحیح نبوده و اقدام آنان با جمع شرایطی می تواند از مصادیق «توهین عملی» باشد.

  ضمناً، عدم تعیین مصادیق تنبیه در آیین نامه نیز خللی به موضوع  وارد نمی کند زیرا این موارد با توجه به اصول و ضوابط کلی حاکم بر آموزش و پرورش دانش آموزان و عرف حاکم بر آن تعیین می شود.

  هیچ منطقی اعمال موضوع سئوال را از مصادیق تنبیه مجاز قلمداد نمی کند به ویژه آنکه از نظر روان شناسی نیز این اقدامات موجب صدمه به روان حساس دانش آموزان نیز می گردد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی