پاسخ به: مطالبه وجه چک فاقد گواهی عدم پرداخت و خسارت تأخیر تأدیه آن

#94534
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  1-مشخصات و متن رأی وحدت رویه مورد نظر خود را درج کنید تا براساس آن پاسخ لازم ارائه شود.

  2-همانگونه که در ذیل بند 1 و نیز بند 4 پاسخ قبل بیان شد، اگر خواسته به کیفیت پیشنهادی درج شود، ملاک صلاحیت صرفًا مبلغ مندرج در چک خواهد بود. مقام صادر کننده حکم، نسبت به خسارت تأخیر تأدیه محاسبه ای انجام نمی دهد بلکه صرفاً حکم به محاسبه آن توسط اجرای احکام را صادر  می کند که تأثیری در صلاحیت ندارد. این امر مستند به رویه قضایی است.

  ضمناً ‌باید خاطر نشان شود که اگر خواهان در دادخواست مبلغ معینی به عنوان مجموع خواسته ذکر کند مثلا تصریح نماید «خواسته مطالبه مبلغ 250 میلیون ریال که مبلغ 190 میلیون ریال بابت وجه چک و مبلغ و 50 میلیون ریال به عنوان خسارت تأثیر تأدیه» در این صورت شورا ناگزیر به رعایت نصاب مالی صلاحیت خواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی