پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک

#94735
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  اختلاف رویه قضایی مورد اشاره آقای سیروس کبیری در بخش دیدگاه پست «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک» مربوط به مبداء تعلق خسارت تأخیر تأیده به چک در مرحله دادرسی در دادگاه است، در حالی که در سئوال بیان گردید که در حکم دادگاه مبداء تعلق خسارت، سر رسید چک قید شد. بنابراین از این حیث حکم قضیه روشن بوده و اختلافی نیست.

  به نظر می رسد کیفیت محاسبه اجرای احکام متضمن سلب دریافت خسارت تأخیر تأدیه متعلقه به محکوم له از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول اولین مبلغ محکوم به خواهد شد که مغایر حکم صادره داگاه می باشد.

  پیشنهاد می شود با تصریح به مغایریت ذکرشده، درخواست اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی