پاسخ به: اعتبار صلحنامه مقدم بر عقد بیع

#94860
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  گذشته از این که، نوع مشکل سند، علت تغییر رویکرد شما در استفاده از بیعنامه واقعی با فروشنده، کیفیت مداخله خریداران جدید در دعوای شما با فروشده، مقصود شما از اقاله کدام قرارداد، در سئوال مشخص نیست؛ پاسخ پرسش های شما در گرو ارزش اثباتی صلحنامه مقدم ارائه شده از سوی خریداران می باشد که این امر طی رسیدگی قضایی مشخص خواهد شد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی