پاسخ به: مطالبه وجه التزام قراردادی از وارث

#94884
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2022/05/04

  رای دیوان عالی کشور
  اگرمدیون بعنوان نذرملتزم گرددکه (هرگاه درانقضای مدت یکسال طلب دائن راندادتاادای دین هرماه مبلغی ضمیمه اصل طلب نموده تسلیم نماید)بموجب عبارت مذکوردرصورتی که درزمان حیات مدیون موعدادای طلب رسیده ونداده باشدتامدتی که حیات داشته ودین رانپرداخته نسبت به وجه التزام مدیون خواهدبودکه بایدازترکه اوداده شودوراجع به مدت بعداز وفات اوچون نذروالتزام بعنوان فعل ونظیرشرط فعل است شامل ورثه مدیون نبوده وآنهاراملتزم نمی نمایدودین متوفی هم نشده بوده تابه ترکه تعلق گیرد بنابراین نمی توان ورثه رابه ادای وجه التزام ازتاریخ فوت مورث به بعد محکوم نمود.
  حکم شماره 375-28/2/16شعبه 4

  مرجع :
  مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
  ازسال 1311 تاسال 1330
  تالیف : احمدمتین
  اسفندماه 1330

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی