برچسب موضوع: بازداشت غیر قانونی متهم

  • بازداشت غیرقانونی متهم توسط نیروهای انتظامی، قاضی دادسرا اعم از بازپرس و دادیار و داستان و یا قاضی دادگاه کیفری
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)