برچسب موضوع: تاریخ خسارت تأخیر تأدیه

  • تاریخ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت های نقدی از چه زمانی است، از تاریخ سر رسید دین یا از تاریخ روز پرداخت یا صدور حکم دادگاه به پرداخت آن؟
نمایش موضوع 1 (از 3 کل)
نمایش موضوع 1 (از 3 کل)