برچسب موضوع: تبصره ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

  • تبصره ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی در درخواست مهلت یک طرف دعوی از دادگاه برای جرح شهود طرف دیگر که برای ادای شهادت معرفی کرده است.
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)