برچسب موضوع: ماده ۲۹۴ قانون مدنی

  • ماده 294 قانون مدنی در چگونگی تهاتر دو دین در مقابل یکدیگر اعم از این که تهاتر از نوع قهری باشد یا تهاتر قراردادی
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)