از شرایط اعمال حق حبس زوجه، درخواست زوجه است

آراء دادگاه خانواده

آیا هرگاه زوجه اعمال حق حبس خود را به جهت عدم پرداخت مهریه از سوی زوج درخواست نکند، قاضی دادگاه می تواند راساً مبادرت به اعمال این حق نماید یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که از سوی نماینده شخصی حقوقی صادر شود، خوانده دعوای مطالبه وجه چک و مسئول پرداخت آن کیست و خواهان باید دعوا را علیه چه شخصی اقامه کند؟

بیشتر بخوانید »

قانون حاکم بر تکرار جرم در جرایم مواد مخدر

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی در جرائم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می شود خیر؟

بیشتر بخوانید »

علم خریدار به سرقتی بودن مال در تحقق جرم خرید و فروش مال مسروقه

آراء دادگاه کیفری

آیا در جرایم تحصیل مال مسروقه و خرید و فروش آن، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال، کافی برای است یا این که اثری نداشته و صرف سرقتی بودن کافی است؟

بیشتر بخوانید »

قانون داوری تجاری بین المللی

قوانین و مقررات داوری

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور 1376 مجلس شورای اسلامی و بعد به تأیید شورای نگهبان رسید از مهم ترین قوانین کاربردی در حوزه داوری تجاری می باشد.

بیشتر بخوانید »

حل تعارض حکم خلع ید مشاعی با سند رسمی مفروزی محکوم علیه

نشست قضايی قضات دادگستری

نحوه حل تعارض میان حکم خلع ید مشاعی با سند رسمی مفروزی محکوم علیه با توجه به مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

بیشتر بخوانید »

اثر جهل مالک وسیله نقلیه حمل مشروبات الکلی در استرداد خودرو (نظریه ۸۲۵۹)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه راننده خودرو بدون علم و اطلاع مالک مبادرت به حمل مشروبات الکلی نماید، آیا با اثبات این موارد خودرو به وی مسترد می شود یا به نفع دولت ضبط می گردد؟

بیشتر بخوانید »