آرشیو تگها: آثار تقويم خواسته در دعاوي

درخواست تأمین خواسته نیاز به تقویم خواسته ندارد (نظریه مشورتی شماره 2716 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه دو اثر مهم تقویم خواسته، در پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی آراء، ضرورتی به تقویم خواسته درخواست های تأمین خواسته و دستور موقت نیست.

بیشتر بخوانید »