آرشیو تگها: آرای قطعی اجراء نشده

مقصود از رأی اجراء نشده یا در حال اجراء در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه 1146)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1146 مقصود از رأی اجراء نشده یا در حال اجراء را در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است.

بیشتر بخوانید »