آرشیو تگها: آلودگي صوتي

قوانین و مقررات ناظر بر آلودگی هوا

برخی عقیده دارند که ما در زمینه آلودگی هوا با خلاءقانونی مواجهه هستیم اما کنکاش در قوانین موضوعه کشور مؤید خلاف این نظر است و ریشه مشکل را باید در عدم اجرای قوانین مصوب جستجو کرد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

آلودگی هوا

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ 16 شهریور 1379 به تصویب هیأت وزیران رسید که حاوی تعاریف اصلاحات آلودگی است.

بیشتر بخوانید »

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی از مهمترین قوانین در زمینه آلودگی هوا و صوتی از منابع مختلف آلوده کننده است.

بیشتر بخوانید »