آرشیو تگها: آموزش ضابطان

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه

آیین نامه اجرایی

در اجرای ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »